Šťastné je len zdravé

Young woman using smart phone at sunsetČlovek narodený zo ženy má krátky vek, tiež si však užije nepokoja do sýtosti. Vzíde a zvädne ako kvet a stráca sa ako tieň.

(Kniha Jób, Starý zákon)

Chronické ochorenia sa v detskej populácii vyskytujú čoraz častejšie. Ide o poruchy imunity, najrôznejšie alergie ale aj o astmu bronchiale alebo atopický ekzém. Rovnako pribúdajú dysfunkčné poruchy mozgu ako je hyperaktivita, dyslexia, dysgrafia, poruchy správania a povahové zvláštnosti. Len vďaka organizovanej lekárskej starostlivosti sa tieto ochorenia nepremietajú na vyššej úmrtnosti detí alebo v iných alarmujúcich ukazovateľoch.

Celkovo sa dá povedať, že zdravie detskej populácie sa progresívne zhoršuje a stále viac malých pacientov je závislých na kompenzácii liekmi. Objavujú sa rôzne teórie, prečo sa tak deje. V súčasnej dobre je napríklad populárna teória mikrobiálnej sterility, ktorá je založená na tom, že sterilné domáce prostredie je pre dieťa škodlivé, pretože sa nevyvíja jeho imunita. Hľadajú sa súvislosti so životným prostredím, využívaním antibiotík, hormónov, atď.

Pokúsime sa pozrieť sa na túto problematiku očami lekára zaoberajúceho sa alternatívnymi metódami, ktorý neopakuje iba názory imaginárnych autorít veľkého sveta medicíny, ktoré sú pod vplyvom veľkých farmaceutických koncernov.

Jedy v telíčku dieťaťa

Značná časť chronických chorôb, teda poruchy imunity, astma, ekzémy a podobne, sa objavuje už v dojčenskom období. Je logické, že ich príčiny musíme hľadať už v prenatálnom štádiu. Keď som v uplynulých desaťročiach hľadal súvislosti, zistil som, že v organizme chorých detí sa až stereotypne nachádza celá rada jedovatých látok, ktoré sa u  zdravých detí nevyskytujú. Medzi najpočetnejšie zastúpené patrili ťažké kovy, predovšetkým ortuť, olovo, striebro, zlato, chróm a nikel. Rovnako, nebol výnimkou ani výskyt rádioaktívnych látok ako cézium a stroncium. Bolo zarážajúce, že sa v ich organizme nachádzali aj toxíny z potravy, s ktorými by sa teoreticky ani nemali stretnúť. Mám tým na mysli pesticídy a fungicídy, rovnako ako aj látky s trochu dobrodružným pôvodom – mykotoxíny, teda produkty plesní.

Je zvláštne, že mykotoxíny nie sú produkty plesní vyskytujúcich sa v ľudskom tele, ale vznikajú z potravinových plesní. Najčastejšie sa objavujú v produktoch zo subtropického a tropického pásma. Je logické, že pri pestovaní, skladovaní a hlavne doprave z týchto vzdialených krajín dochádza k ich znehodnoteniu práve produktmi plesní aspergillového typu. Niektoré tieto toxíny patria medzi najjedovatejšie látky vôbec, napríklad aflatoxín alebo ochratoxín.

Bolo nápadné, že u detí sa aj ľudské plesne objavovali v neúmerne vysokom množstve a na takých miestach, kde by vôbec nemali byť, dajme tomu na pokožke alebo v dýchacích ústrojoch. Zároveň bol ich organizmus znečistený fungicídami, mykotoxínmi alebo antibiotikami.

Zdravá chorá

Veľmi citlivou metódou EAV, ktorú vynašiel dr.Voll, je možné otestovať v nervovom systéme novorodencov a dojčiat toxíny produkované mikroorganizmami typu borélie a ďalších baktérií a vírusov. Tieto zistenia viedli zákonite k ďalšiemu výskumu a k porovnávaniu toxického a mikrobiálneho zaťaženia matiek detí so zdravotnými problémami. Veľkým prekvapením bolo, že toxický a mikrobiálny obraz novorodencov, dojčiat a batoliat sa úplne zhodoval s obrazom ich matiek.

Testovanie sa zameriavalo predovšetkým na matkino gynekologické ústrojenstvo a neskôr aj na oblasť panvy, ktorá s ním súvisí. Prítomnosť toxínov patogénnych mikroorganizmov sprevádzali klinické symptómy, ako sú zápaly gynekologického ústrojenstva, bolestivá či nepravidelná menštruácia, nervové ťažkosti, zápaly žíl, kožné choroby. U značnej časti ženskej populácie sú tieto toxíny a mikrobiálne záťaže bohužiaľ asymptomatické, teda bez príznakov. A žena, budúca matka, si myslí že je v poriadku…

Detoxikácia matky je nutná

Dospeli sme k takému mechanizmu, kedy sa namiesto dojčaťa alebo batoľaťa so zdravotnými problémami vyšetruje jeho matka. Stanovia sa jej toxické záťaže a potom môžu byť odstránené aj toxíny z organizmu jej potomka. Zistili sme, že toxická záťaž sa u malých pacientov sústreďuje predovšetkým v centrálnom a periférnom nervovom systéme, ale takisto aj v lymfatickom a dýchacom systéme ako aj na pokožke. Tieto nálezy zodpovedajú najčastejším príčinám ich chronických ochorení.

Na základe dlhodobých skúseností sme stanovili hypotézu, ktorá hovorí, že tieto toxíny môžu byť dokonca príčinou genetických porúch, ktoré súvisia s orgánovými zmenami. Jedná sa o detskú mozgovú obrnu, genetické postihnutie srdca, močového ústrojenstva a mnoho ďalších. Opakovane sme si overili, že niektoré poruchy motorického aparátu, predovšetkým v centrálnej časti, ako sú hypotonia alebo svalová hypertonia, ľahké formy obrny alebo poruchy reči, sa po odstránení toxínov veľmi rýchlo strácali, a to aj napriek tomu, že trvali niekoľko rokov.

Z toho vyplýva jasne viditeľná súvislosť medzi týmito poruchami a prítomnosti toxínov v období vnútromaternicového vývoja. Na základe empirického porovnania niekoľkých tisíc jedincov bolo možné stanoviť hypotézu: v rámci preventívnych opatrení vzhľadom k budúcemu zdravotnému stavu dieťaťa je nutná detoxikácia budúcej matky. Predovšetkým je potrebné odstrániť toxické záťaže z jej pohlavnej a panvovej oblasti.

Bohužiaľ som nedisponoval toľkými finančnými prostriedkami, aby som tejto hypotéze mohol dať podobu modernej vedeckej práce. Bez nich nie je totiž možné urobiť kontrolovanú štúdiu na potrebnom počte jedincov. A predsa aj empirické sledovanie ma oprávňuje k tomu, aby som nekompromisne túto hypotézu vyslovil.

Všadeprítomný stres

Tento zásadný poznatok kombinovaný s dlhoročnou praxou a teoretické znalosti má aj bez vedeckej klinickej štúdie veľký význam pre deti s chronickým ochorením. Na základe uvedených postupov bola vypracovaná efektívna starostlivosť, vďaka ktorej už teraz dosahujeme výrazné zlepšenie u tých chorôb, ktoré sú stále pokladané za neliečiteľné alebo len za ťažko liečiteľné – astma, alergia, ekzémy, oslabenie imunity, chronické zápaly dýchacieho ústrojenstva, funkčné poruchy centrálneho nervového systému, atď.

Je potrebné si uvedomiť, že žena sama o sebe je bezmocná voči prítomnosti toxických zaťažení vo svojom tele. Mohla ich “zdediť“ po svojej matke. Takisto je bezbranná voči stále sa zhoršujúcemu životnému prostrediu. Tým viac sa v populácii prejavujú poruchy imunity a o to nápadnejšie sa zvyšuje toxická záťaž u žien. Čím viac matiek bude trpieť imunitnými poruchami, tým viac bude stúpať počet detí s toxickým zaťažením, a teda aj so zdravotnými komplikáciami.

K tomu pridajte chronický stres, úzkosti, neistotu a iné negatívne emócie, ktoré ovplyvňujú nielen imunitný systém, ale aj odolnosť jednotlivých tkanív a orgánov. Každá negatívna emócia vyvoláva cielené znečistenie orgánov jedovatými látkami. Stresovaný orgán totižto stráca schopnosť seba očisty.

Sporák kontra počítač

Úloha žien prechádza keď už nie krízou, tak revolučnými zmenami. Orgány, ktoré symbolizujú ich rolu, teda hormonálne a pohlavné, sú neustále pod vplyvom stresu. Ak by sme hľadali orgány, do ktorých môžeme situovať ženskú dušu, nepochybne prídeme práve k tým hormonálnym a reprodukčným.

Reprodukčná rola ženy je v našej civilizácii vážne ohrozená. Svedčí o tom stúpajúci počet žien s takzvanou funkčnou neplodnosťou. Štatistiky uvádzajú, že touto poruchou trpí asi 20% všetkých mladých párov a ich počet narastá. Z masovokomunikačných prostriedkov sa dozvedáme, že žena už nie je slúžkou svojho muža. Opovrhovaným modelom sa stala “žena od sporáka“ a naopak uctievaným “žena manažérka“ zarábajúca veľa peňazí, prípadne “žena významného politického postavenia“, ktorá sa už neoháňa vareškou ale skôr sedí za počítačom.

Bez ohľadu na to, čo si myslím, je ďaleko viac dôležitejšie, čo si myslí príroda. Svoj názor dáva najavo dosť zreteľne, napríklad aj stúpajúcou chorobnosťou u detí. Keď klesá imunita ľudí prejavuje sa to aj v prírode. Na vine je množstvo priemyselných chemikálií, kovov a rádioaktivity v prirodzenom životnom prostredí, ale takisto aj narastajúce množstvo jeho infekčného zaťaženia – kvôli chémii v poľnohospodárstve pribúda infikovaný hmyz.

Množstvo zjavných a skrytých toxických záťaží bude výrazne stúpať. Vytvorením praktického modelu vnútornej očisty ženy, budúcej matky, môžeme pomôcť budúcej populácii a teda aj celej civilizácii. Ide pochopiteľne rovnako o racionálnu prevenciu chronických detských ochorení.

Baník, ktorý pracuje v extrémne špinavom prostredí, musí očiste tela venovať dlhší čas ako napríklad úradník alebo učiteľ. Budúca matka by mala pred počatím urobiť to isté – venovať značné úsilie vnútornej očiste.

About the Author